/ Program /
Individuella program
/ Programförkortning /
IAIND
/ Skolbyggnad /
Parkskolan
/ Examen /
Se överordnat program

/ Anpassad gymnasieskola /

Individuella program

Individuella program i anpassade gymnasieskolan är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad efter de egna förutsättningarna. Där läser eleven ämnesområden istället för ämnen. Den garanterade undervisningstiden för individuella program är 3 600 timmar fördelade på fyra år. För varje ämnesområde finns en ämnesområdesplan.

Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för ett så självständigt och aktivt liv som möjligt samt för att kunna delta i samhällslivet. Innehållet på ett individuellt program kan utformas utifrån varje individs behov och förutsättningar.

Praktik

Under årskurs två till fyra erbjuds eleverna praktik. Skolans ambition är att eleven ska ha en sysselsättning efter avslutad utbildning.

Besök och praktik inför gymnasiet

Vill du göra besök eller praktik hos oss kontakta studie och yrkesvägledare Rose-Marie Hållberg. Dessutom kan eleven ha praktik om rektor bedömer att det är bra för eleven.

/ Ämnesområden /

Istället för betyg i ämnesområdena, bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper utifrån krav på grundläggande och fördjupande kunskaper. På ett individuellt program kan man kombinera ämnesområderna och ämnen från nationella program. Rektorn estämmer var eleven kan kombinera. De indiiduella programmen inehåller dessa ämnesomtåden.

Estetisk verksamhet

Ämnesområdet behandlar olika estetiska uttrycksformer och hur de kan användas för att förmedla tankar, idéer och känslor. I ämnesområdet ingår skapande verksamhet samt kunskaper om olika verksamheter inom det kulturella och estetiska området.

Hem- och konsumentkunskap

Ämnesområdet behandlar kunskaper som är centrala för att människor ska kunna skapa en fungerande vardag. I ämnesområdet ingår kunskaper om exepmelvismat, måltider, hälsa och ekonomi.

Idrott och hälsa

Ämnesområdet behandlar sambanden mellan människans livsstil, hälsa och välbefinnande.I ämnesområdet ingår olika former av fysiska aktiviteter både inomhus och utomhus.

individ och samhälle

Ämnesområdet behandlar människan i samhället. Här ingår kunskaper för att kunna orientera sig och agera i samhället och omvärlden. Vi läser om samhällskunskap, geografi, historia och religion.

Natur och miljö

Ämnesområdet behandlar olika fenomen och samband i omvärlden. I ämnesområdet ingår kunskaper som gör det möjligt att kunna undersöka och orientera sig i frågor som handlar om energi, teknik och hälsa. Vi läser om t.ex. biologi, fysik, kemi och matematik.

språk och kommunikation

Ämnesområdet behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kommunikationen inom området kan ske på olika sätt, till exempel med bilder, kroppsspråk, skrift, tal eller tecken. I ämnesområdet ingår även kommunikation på engelska.

/ Möt oss som redan går utbildningen /

Sök